ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ – КОРИСНИЦИ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА ОД МТСП

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија и Министерството за образование, ги известува, а воедно и ги повикува сите ученици, корисници на семејна пензија, заклучно со 30 ноември 2020 година до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да достават соодветна потврда, со која ќе го докажат својот статус на ученик, врз основа на која се продолжува исплатата на семејната пензија.
Поради ситуацијата со пандемијата Ковид-19 и започнувањето на учебната година еден месец подоцна, односно од Октомври 2020 година, како и поради спроведувањето на онлајн настава, голем број на деца корисници на семејна пензија сеуште ја немаат доставено потребната потврда која се издава од соодветна образовна институција.
За надминување на настанатата состојба Министерство за труд и социјална политика му предложи на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да го продолжи рокот за еден месец, односно до 30 ноември 2020 година, за доставување на потврдите од страна на ученици корисници на семејни пензии, со цел да не бидат исклучени од исплата на пензии за месец Октомври 2020 година.
Министерството за труд и социјална политика повикува во процесот на подигнување на потврдите од образовните институции и при нивното доставување до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување да бидат почитувани мерките за заштита од вирусот Ковид-19.