Препораки, насоки и чекори за реализација на поефективна online-настава (одговорности, дисциплина, редовност и други препораки) за наставниците и учениците

Насоки и чекори за постапување на online-настава во однос на одговорности,отсуства, дисциплина, ноември 2020