Тетово

Марјан Билбиловски професор по Теоретски основи на фудбал, Тренинг фудбал, Психомоторика, Основи на биомеханика и Атлетика во Ivта година во фудбалска паралелка во Тетово на македонски наставен јазик

Марјан Билбиловски професор по Теоретски основи на фудбал, Тренинг фудбал, Психомоторика, Основи на биомеханика и Атлетика во Ivта година во фудбалска паралелка во Тетово македонски наставен јазик. Воедно, реализира настава и го води и класот од Iiра година македонска паралелка бидејќи нема професор. Е-настава се одржува преку Class Room платформа преку која комуницираме сите професори од спортската академија во Тетово со учениците. Дополнителни информации на меил: bilbiloski.marjan@yahoo.com

Ведут Рустеми професор по Теоретски основи на фудбал, Тренинг фудбал, Психомоторика, Основи на биомеханика и Атлетика во Ivта година во фудбалска паралелка во Тетово на албански наставен јазик

Е-настава се одржува преку Class Room платформа преку која комуницираме сите професори од спортската академија во Тетово со учениците. Дополнителни информации на меил: vedutrustemi@yahoo.com