Штип

Проф. Ана Коцева

Прва год https://www.facebook.com/groups/605641663351740
Втора год https://www.facebook.com/groups/894874750946993/
Трета год https://www.facebook.com/groups/200331628069475/

Професор Јакимовски Мирко во четврта година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група АТЛЕТИКА 4 и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

Професор Јакимовски Мирко во трета година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група АТЛЕТИКА 3 и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

Професор Јакимовски Мирко во втора година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група ПСИХОМОТОРИКА и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

За сите дополнителни прашања  обратете се на следниот маил: pskstip2016@yahoo.com 

Страхил Серафимовски наставник во дисперзираната паралелка за фудбал во Штип (класен раководител на II-6Ф

Поради настанатите вонредни околности настава е реализирана со помоша на затворена MSN група како алака во која ги доставувам наставните содржини до учениците, додека проверката  на знаењата ќе се одвива online во закажан термин. 

Известување од професор Анче Пандазијева

Професор Анче Пандазијева со учениците комуницира преку затворена Месинџер-група Македонски јазик 1 2 3 4 год. за се` што е поврзано со наставата и наставните материјали.

За дополнителни прашања обратете се на следниот меил: p.ance@yahoo.com
Материјали плус Анче Пандазијева македонски Штип сите години

Емил Грнев класен раководител на III фудбал во Штип и предметен наставник по Тренинг фудбал, Теоретски основи на фудбал, Атлетика.

Професор Емил Грнев класен раководител на III фудбал во Штип и предметен наставник по Тренинг фудбал, Теоретски основи на фудбал, Атлетика. За време на вонредната состојба одржува е-настава со учениците преку месинџер група а во материјалите им дава и материјали од you-tube. За консултациии меил: emil_grnev@yahoo.com
Потребните материјали може да ги симнете тука и тука

Материјали од Славица Спасова Информатика 1ва и 2ра во Штип.

  Потребните материјали може да ги симнете од тука

Дејан Величков 1ва фудбал Штип  Основи на биомеханика,Теориски основи на фудбалот,Психомоторика,Тренинг фудбал.

Дејан Величков Професор во дисперзирана паралелка за фудбал во Штип класен раководител на   I-6ф.Наставник по предметите Основи на биомеханика,Теориски основи на фудбалот,Психомоторика,Тренинг фудбал.Јас комуницирам со учениците преку затворена MSN група.Наставните содржини се пракаат на групата .За секоја наставна содржина се поставуваат прашања(во вид на тестови)на кој учениците одговараат.За сите нејаснотии секојдневно комуницирам со уцениците.

Материјали на неделно ниво по Македонски јазик и литература од Анче Пандазијева 1ва, 2ра, 3та и 4та година

Потребните материјали може да ги симнете од тука

CSS – ОСНОВЕН ПОИМ, СИНТАКСА, УПОТРЕБА Славица Спасова Информатика 2ра

Потребните материјали може да ги симнете од тука

Извештај за одржана настава онлајн од Анче Пандазијева од Штип-Англиски јазик во сите години

Потребните материјали може да ги симнете од тука

Материјали HTML од Славица Спасова Информатика 1ва во Штип.

Потребните материјали може да ги симнете од тука