Д И Н А М И К А на активности за месец Август за учебната 2021/2022 година

Д И Н А М И К А

на активности за месец Август за учебната 2021/2022 година

8 август 2022 г. до 12 август 2022 г. – Пријавување на вонредни испити августовска сесија – во библиотека

09 август 2022г. до 15 август 2022 г.-Подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување за учениците од прва, втора и трета година.

9 август 2022 г. до 19 август 2022 г. – Полагање на поправни испити, испити на година и дополнителни испити и испити за побрзо напредување за учениците од I, II и III година.

09 август 2022 г. до 10 август 2022 г. – Пријавување на Училишна матура во августовска сесија (во библиотека)

10 август 2022 г. во 10:00 ч. – Полагање на Македонски јазик и литература/Албански јазик и литература во августовска сесија – Државна матура

12 август 2022 г. во 10:00 ч. – Полагање на Англиски јазик/Математика во августовска сесија – Државна матура

15 август 2022г. во 09:00 ч. – Полагање на Македонски јазик и литература/Албански јазик и литература (задолжителен дел од Училишна матура)

15 август 2022г. во 09:00 ч. – Полагање на интерен предмет Државна матура – Историја

16 август 2022 г. во 09:00 ч. – Полагање на интерен предмет Државна матура –Биологија

17 август 2022г. во 09:00ч.–Полагање на интерен предмет Државна матура–Информатика

17 август 2022 г. во 09:00 ч. – Полагање на втор изборен предмет за Училишна матура

18 август 2022г. во 09:00 ч. – Полагање на интерен предмет Државна матура- Математика

19 август 2022 г. во 09:00 ч. – Одбрана и презентација на матурска проектна задача во августовска сесија

22 август 2022 г. до 29 август 2022 г. – Полагање на вонредни испити августовска сесија (детален распоред ќе биде накнадно објавен)

30 август 2022г. – Наставнички совет

10 август 2022г. до 22 август 2022г.–Преглед, потпис и печат на гл. книги и сведителства (Задолжително во стручна служба!)
За сведителства достава инфо дополнително!