Професори

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Англиски јазик
4. Историја
5. Информатика
6. Биологија
7. Бизнис и претприемништво
8. Педагогија
9. Психологија
10. Теориски основи на избраниот спорт
11. Психомоторика
12. Основи на биомеханика
13. Тренинг од избраниот спорт

Изборни предмети:
1. Пливање
2. Спортска гимнастика
3. Атлетика