Резултати-Запишани ученици во третиот уписен рок во ДСУ Спортска академија по сите спортови и градови за учебна 2020 година

Во третиот уписен рок (29ти јуни 2020 година) се запишаа и примија вкупно 2 ученици од кои 1 на македонски наставен јазик и 1 на албански наставен јазик. Процесот на запишување се реализираше согласно протоколот од Министерство за образование и наука за заштита од Ковид 19, при што сите мерки беа испочитувани и спроведени. Сите ученици кои се примени ги поминаа и селективните тренинзи кои беа реализирани пред уписниот рок.
Во прилог е листата на примените ученици по спортови и по градови:

Список на примени ученици во трет уписен рок, во I година (29ти јуни 2020), учебна 2020/21г.

Спорт/Град Име и презиме Датум на раѓање Место Основно училиште

Тетово Алб Ендрид Илјази 20.09.2005 Тетово ООУ „Кирил Пејчиновиќ“
Велес фудбал Марија Бесарова 22.09.2005 Велес ООУ „Васил Главинов“